Teks Tantangan – Pengertian, Ciri, Struktur, Kaidah, dan Contoh

Wanneer jy die nuus in koerante of die internet lees, na die nuus op die radio luister of die nuus op televisie kyk, is dit algemeen om verskeie nuus te vind wat omstrede in die samelewing word. Omstredenheid ontstaan ​​omdat daar meningsverskille is oor iets wat gerapporteer word. Gewoonlik hou dit verband met beleide of idees wat deur die massamedia versprei word. Byvoorbeeld, die omstredenheid oor of oortreders van korrupsie ter dood veroordeel moet word of nie. Vir diegene wat saamstem, sal hulle natuurlik argumente verskaf wat hul mening ondersteun, vergesel van data en feite wat verantwoord kan word en die oplossings wat aangebied word. Net so met partye wat nie saamstem met die doodstraf vir oortreders van korrupsie nie. Hulle sal ook hul menings baseer op data en feite wat verantwoord kan word en die oplossings wat aangebied word. As die besprekingsteks twee kante van mening hersien wat met data en feite gepaardgaan, dan ondersoek die uitdagingsteks slegs vanuit ‘n oogpunt wat teenstaan ​​of nie saamstem met die idees wat geopper word nie. Dit is hierdie uitdagingsteks wat ons hieronder sal hersien.

Begrip

Wat met ‘n uitdagingsteks bedoel word, is ‘n teks wat inligting bevat wat in die aard is van weerlegging of opposisie teen iets wat polemies of omstrede in die samelewing is en toegerus is met data, feite en argumente wat die beswaar of opposisie versterk.

Eienskap

Soos met ander tekste, naamlik nuustekste, advertensietekste, uittrekselstekste, resensietekste en proseduretekste in Indonesies, het uitdagingstekste ook besondere kenmerke wat hulle van ander tekste onderskei. Die kenmerke van die uitdagingsteks is soos volg.

  • Die teks van die uitdaging bevat weerleggings of vrywarings rakende sake wat polemies of omstrede in die samelewing is.
  • Die uitdagingsteksstruktuur bestaan ​​uit kwessies of probleme, argumente daarteen en gevolgtrekkings of voorstelle.
  • Uitdagingsteks verwys na linguistiese reëls soos komplekse sinne, voegwoorde, verwysingswoorde en woordkeuses.

Struktuur

Volgens die Ministerie van Onderwys en Kultuur (2015) word uitdagingstekste in drie dele verdeel, naamlik kwessies of probleme, argumente daarteen en gevolgtrekkings of voorstelle.

  • Kwessie of probleem. Die kwessie of probleem bevat ‘n stelling oor die onderwerp wat betwis moet word. Gewoonlik bevat hierdie kwessies of probleme kontroversiële dinge wat in die samelewing of die massamedia ontwikkel.
  • Argumente teen. Argumente bevat ‘n reeks bewyse of redes om ‘n weerlegging te ondersteun. Om die argument te versterk, is dit nodig om data aan te bied wat die argument ondersteun.
  • Gevolgtrekkings of voorstelle. Die gevolgtrekking bevat ‘n verklaring wat die beswaar bevestig.

Reël

Volgens die Ministerie van Onderwys en Kultuur (2015) het uitdagingstekste eiesoortige linguistiese kenmerke, insluitend die gebruik van weerleggingsinne, verwerpingssinne en verklarende sinne.

  • Disclaimer vonnis is ‘n sin wat afkeuring van ‘n saak, praatjie of beleid uitspreek. Die kenmerke van die weerleggingsin word gekenmerk deur die woordkeuse stem nie saam nie, moet hersien word, nie gepas nie, nie heeltemal reg nie, verkieslik. (Lees ook: Voorbeelde van weerleggingsinne)
  • Verwerpingsvonnis is ‘n sin wat nie saamstem nie, nie saamstem nie, saamstem, nie saamstem of stry in ‘n saak nie. Die kenmerke van die verwerpingssin word gekenmerk deur die keuse van woorde verskil, stem nie saam nie, stem nie saam nie, verwerp, verwerp, opponeer, daag, stry, weerlê, beswaar, weerlê. (Lees ook: Voorbeelde van verwerpingssinne)
  • Verklaring sinne of verklarende sinne. ‘n Verklarende sin is ‘n sin wat met dalende intonasie gemerk is en bevat gewoonlik ‘n betekenis wat iets stel of vertel. In geskrewe taal word dit gewoonlik met ‘n punt aan die einde gemerk. (Lees ook: Voorbeelde van verklarende sinne)

Voorbeeld

Die volgende is ‘n voorbeeld van ‘n gesondheidsuitdagingsteks wat op 3 Augustus 2018 vanaf die Media Indonesia-bladsy aangehaal is.

Polemiek oor BPJS Gesondheidsdiensbeleid
Skrywer: Ferdinandus S Ngao
Navorser by die Bestuursinstituut, Fakulteit Ekonomie en Besigheid, Universiteit van Indonesië

Nie lank gelede nie het BPJS Health drie nuwe polisse uitgereik, naamlik die gesondheidsdienste van die Nasionale Gesondheidsversekeringsprogram (JKN) wat verband hou met katarakte, geboorte met gesonde babas en mediese rehabilitasie. Hierdie beleid het ‘n polemiek geword wat opslae veroorsaak het omdat dit ‘n negatiewe reaksie van verskeie partye gekry het. Veral die Ministerie van Gesondheid, die Nasionale Maatskaplike Sekerheidsraad (DJSN) en ‘n aantal professionele verenigings in die gesondheidsektor, soos die IDI en die Indonesiese Fisioterapie Vereniging (IFI).

Selfs IFI het sy lede opdrag gegee om nie BPJS-pasiënte te bedien nie. DJSN het aanbeveel dat die regulasie herroep word, terwyl die Minister van Gesondheid gevra het dat die regulasie uitgestel word. Diegene wat beswaar gemaak het, het aangevoer dat die drie beleide ‘n impak gehad het op die vermindering van die gehalte van gesondheidsdienste aan die gemeenskap (deelnemers). DJSN bevraagteken ook die gesag van die BPJS in die bepaling van die omvang van diensvoordele.

Intussen het BPJS Health die argument dat die nuwe beleid ontwerp is om die doeltreffendheid en doeltreffendheid van gesondheidsfinansiering te verhoog. BPJS Health doen dit as ‘n poging om die winstekort wat hy ervaar, te oorkom.

Hierdie polemiek sal beslis ‘n negatiewe impak op die beeld van die JKN-program hê. Hierdie polemiek is soos om die JKN-toelaag af te bring. Eerstens toon hierdie polemiek die gebrek aan koördinasie tussen verwante agentskappe. Instellings wat besware indien, is instansies wat erken word as ‘n belangrike rol in die administrasie van JKN.

Hierdie polemiek het ‘n impak op die ontwrigting van dienste aan die gemeenskap. Dit is soos om te sê, olifante baklei met olifante, takbokke vrek in die middel. IFI se instruksies aan sy lede om byvoorbeeld BPJS-pasiëntdienste te staak, sal natuurlik ten koste van BPJS-pasiënte wees wat fisioterapiedienste benodig.

Hierdie polemiek het ook verwarring in die gemeenskap geskep wat begrip van JKN kan verwar. Die verskillende sienings wat openlik deur verskeie media verskyn, wek die indruk by die publiek dat JKN onduidelik is. Hierdie indruk kan lei tot ‘n persepsie by die publiek dat JKN nog onduidelik is.

Tweedens bevat die drie nuwe beleide diensbeperkings van wat voorheen gedoen is. Hierdie beperking is die bron van die besware van ‘n aantal partye. Alhoewel hierdie diensbeperkings volgens BPJS Health nie ‘n impak op die vermindering van diensgehalte het nie, kan hierdie beperkings pasiëntsontevredenheid veroorsaak. Hierdie ontevredenheid kan ‘n negatiewe impak op JKN se beeld hê.

Uit ‘n bemarkingsperspektief sal openbare ontevredenheid die publiek se aantreklikheid vir JKN verminder. As ‘n diensproduk is die finale teiken wat JKN wil hê: kliënt tevredenheid. Hierdie bevrediging is een van die faktore wat die beeld van JKN sal vorm. Dit beteken dat as die gemeenskap nie tevrede is nie, die beeld van JKN negatief sal neig.

Die negatiewe beeld wat uit hierdie beleidspolemiek gebou is, sal beslis bydra tot die las van die implementering van die JKN-program in die toekoms. Tot dusver was daar baie openbare klagtes wat bygedra het tot die negatiewe beeld van JKN-implementering. Begin van die vasstelling van kwotas vir JKN-deelnemers wat deur hospitale bedien word, beperking van dienstyd, tot beperkte fasiliteite en infrastruktuur.

Hierdie negatiewe beeld is een van die oorsake van die gebrek aan openbare belangstelling om by hierdie program aan te sluit. Al is hierdie program verpligtend, is die poging om 100%-deelname wat in Januarie 2019 geteiken is, nie ‘n maklike taak nie. Vanaf Julie 2018 het die totale aantal geregistreerde deelnemers ongeveer 199 miljoen uit ‘n geskatte 257 miljoen bevolking bereik. Buiten dit is daar nog heelwat deelnemers wat agterstallig is. In 2017 was daar byvoorbeeld sowat 12 miljoen deelnemers wat agterstallig was.

Staatsverantwoordelikheid

Die grootste probleem waarmee BPJS tot op hede te kampe het, wat ook onderliggend is aan die uitreiking van die nuwe BPJS Gesondheidsbeleid, is die finansiële tekort. Ons moet waardering gee aan BPJS Health vir die poging om betalingsdoeltreffendheid te maak, insluitend innovasies wat dit vir deelnemers makliker maak om betalings te maak. Pogings om die tekort te oorkom deur voordele te beperk, is egter nie ‘n wyse keuse nie. Hierdie pad kan die gemeenskap benadeel en ‘n negatiewe beeld van JKN skep.

Daar moet verstaan ​​word dat die tekort wat deur BPJS Health ervaar word, gesê kan word dat dit ‘n beplande tekort is omdat die gemeenskapsbydraes wat deur die regering vir klas II en III vasgestel is, steeds onder aktuariële berekeninge is.

Die klas III-bydrae is Rp 25 500 per maand, terwyl dit op grond van aktuariële berekeninge Rp behoort te wees. 53 000. Die klas II-bydrae is IDR 51 000 per maand, terwyl dit gegrond op aktuariële berekeninge IDR 63 000 per maand behoort te wees. Slegs die Klas I-fooi van IDR 80 000 is in ooreenstemming met aktuariële berekeninge. Die vasstelling van hierdie fooi alleen bevat dus reeds ‘n tekort daarin. Dit beteken dat selfs 100% deelname nie waarborg dat BPJS Kesehatan nie ‘n tekort sal ervaar nie.

Bepaling van bydraes soos hierdie is verstaanbaar omdat JKN inderdaad ‘n beliggaming van die sosiale sekerheidstelsel is. Konseptueel is die implementering van sosiale sekerheid die verantwoordelikheid van die staat. Nietemin word die implementering van JKN uitgevoer met ‘n sosiale versekeringsmeganisme, die gemeenskap dra ook by deur bydraes, die staat is steeds teenwoordig as die persoon in beheer.

Die sentrale rol van die staat in die administrasie van sosiale sekerheid is vervat in die Grondwet van 1945, veral Artikel 28 H en Artikel 34, asook Wet No. 40/2004 oor die Nasionale Maatskaplike Sekerheidstelsel (SJSN). Die SJSN-wet bepaal dat sosiale sekerheid ‘n vorm van sosiale beskerming is om te verseker dat alle mense in hul basiese behoeftes vir ‘n ordentlike lewe kan voorsien.

Daarom, sonder om die rol van die BPJS vanuit ‘n operasionele perspektief te verwaarloos, bly die primêre verantwoordelikheid vir die hantering van tekorte by die staat, in hierdie geval die regering. Pogings om hierdie tekort te oorkom kan nie net aan BPJS Kesehatan oorgelaat word nie. Boonop bepaal Artikel 48 van die SJSN-wet dat die regering spesiale maatreëls kan tref om te verseker dat die vlak van finansiële gesondheid van die Maatskaplike Sekuriteitsadministrasieliggaam gehandhaaf word.

Wanneer daar na die bestaande toestande verwys word, is daar verskeie opsies wat gemaak kan word, soos die verhoging van bydraes, subsidies, soek na alternatiewe bronne van finansiering, en die verhoging van die rol van die plaaslike regering. Die vermindering van die waarde van voordele of diensdekking word nie aanbeveel nie, aangesien dit nadelig vir die samelewing sal wees. Intussen verg toenemende bydraes deeglike oorweging omdat dit die las op die samelewing sal bydra. Die keuse wat gemaak kan word, is om PBI-bydraes wat die verantwoordelikheid van die regering of subsidies is, te verhoog.

’n Strategiese keuse is om na alternatiewe bronne van fondse te soek, naamlik die gebruik van sigaretaksyns en belastingfondse. Die regering bespreek dit al ‘n geruime tyd, maar dit is nie geïmplementeer nie. Hierdie plan bestaan ​​reeds, wat nou nodig is, is die regering se verbintenis om die verwesenliking van die gebruik van aksyns en sigaretbelasting te versnel.

Hierdie manier word as die mees geskikte beskou omdat rook die risiko loop om siektes te veroorsaak. Daarbenewens kan dit gekategoriseer word as ‘n voorkomende poging, wat sigaretverbruik beheer.

Die rol van streeksregerings moet ook geoptimaliseer word, soos om die Jamkesda-program in JKN te integreer, om bydraes vir arm burgers buite PBI te help betaal. Die streekregering se rol word ook geassosieer met pogings om die verwesenliking van planne om tabakaksyns en belastingfondse wat beplan is, te bespoedig. Want op hierdie tydstip word hierdie poging steeds deur die DPRD-goedkeuring gekniehalter omdat dit verband hou met inkomste in die streekstesourie.

Dus ‘n kort oorsig van uitdagingstekste in Indonesies wat verband hou met definisies, kenmerke, strukture, reëls en voorbeelde. Ander artikels wat gelees kan word, sluit in verskille in weerleggings- en weieringssinne, tipes verklarende sinne, voorbeelde van aktiewe oorganklike verklarende sinne, voorbeelde van aktiewe intransitiewe verklarende sinne, voorbeelde van semitransitiewe aktiewe verklarende sinne, voorbeelde van passiewe verklarende sinne, sinne van ooreenkoms, weerlegging, en verwerping, voorbeelde van ooreenkoms en weiering vonnisse, voorbeelde van ooreenkoms sinne, en soorte vonnisse. Hoop dit is nuttig. Dankie.

Die pos Uitdagingsteks – definisie, kenmerke, struktuur, reëls en voorbeelde het eerste op LecturerBahasa.com verskyn.

website Pelajaran SD SMP SMA dan Kuliah Terlengkap

Materi pelajaran terlengkap

mata pelajaran
jadwal mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa mata pelajaran sd mata pelajaran dalam bahasa jepang mata pelajaran kurikulum merdeka mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran sma jurusan ips mata pelajaran sma
bahasa inggris mata pelajaran
bu ani memberikan tes ujian akhir mata pelajaran ipa
tujuan pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional. artinya mata pelajaran smp mata pelajaran ipa mata pelajaran bahasa indonesia mata pelajaran ips mata pelajaran bahasa inggris mata pelajaran sd kelas 1
data mengenai mata pelajaran favorit dikumpulkan melalui cara
soal semua mata pelajaran sd kelas 1 semester 2 mata pelajaran smk mata pelajaran kelas 1 sd mata pelajaran matematika mata pelajaran ujian sekolah sd 2022
bahasa arab mata pelajaran mata pelajaran jurusan ips mata pelajaran sd kelas 1 2021 mata pelajaran sbdp mata pelajaran kuliah mata pelajaran pkn
bahasa inggrisnya mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa kelas 10 mata pelajaran untuk span-ptkin mata pelajaran ppkn mata pelajaran ips sma mata pelajaran tik
nama nama mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran pkn sd mata pelajaran mts mata pelajaran pjok
nama nama mata pelajaran dalam bahasa arab mata pelajaran bahasa inggrisnya mata pelajaran bahasa arab
seorang pengajar mata pelajaran akuntansi di sekolah berprofesi sebagai
nama mata pelajaran dalam bahasa jepang
hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional artinya mata pelajaran dalam bahasa arab
tujuan mata pelajaran seni rupa adalah agar siswa

You May Also Like

About the Author: Hack Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *